§ 80 (weggefallen) GBO
Stand: 19.12.2022
zuletzt geändert durch:
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II, BGBl. I S. 2606
VIERTER ABSCHNITT Beschwerde

§ 80 (weggefallen) GBO Grundbuchordnung

§ 80 (weggefallen)

GBO ( Grundbuchordnung )