§ 1849 (weggefallen) BGB
Stand: 10.08.2021
zuletzt geändert durch:
Mietspiegelreformgesetz, BGBl. I S. 3515
Buch 4 Familienrecht
Abschnitt 3 Vormundschaft, Rechtliche Betreuung, Pflegschaft
Titel 1 Vormundschaft
Untertitel 4 Mitwirkung des Jugendamts

§ 1849 (weggefallen) BGB Bürgerliches Gesetzbuch

§ 1849 (weggefallen)

BGB ( Bürgerliches Gesetzbuch )