Details ausblenden
BayObLG - 23.12.1983 (BReg 1 Z 101/83)

BayObLG - 23.12.1983 (BReg 1 Z 101/83)

FamRZ 1984, 417 ZBlJR 1984, 377 [...]
BayObLG - 24.10.1983 (BReg 1 Z 54, 55/83)

BayObLG - 24.10.1983 (BReg 1 Z 54, 55/83)

FamRZ 1984, 1997 [...]
BayObLG - 05.10.1983 (BReg 1 Z 69/83)

BayObLG - 05.10.1983 (BReg 1 Z 69/83)

FamRZ 1984, 201 [...]
BayObLG - 15.09.1983 (BReg 1 Z 36/83)

BayObLG - 15.09.1983 (BReg 1 Z 36/83)

BayObLGZ 1983, 231 DRsp I(167)310d MDR 1984, 233 NJW 1984, 928 [...]
BayObLG - 19.08.1983 (AR 29/83)

BayObLG - 19.08.1983 (AR 29/83)

FamRZ 1984, 1248 LSK-FamR/Hülsmann, § 1408 BGB LS 8 [...]
BayObLG - Beschluß vom 12.07.1983 (BReg 1 Z 20/83)

BayObLG - Beschluß vom 12.07.1983 (BReg 1 Z 20/83)

DAVorm 1986, 545 FamRZ 1983, 1169 [...]
BayObLG - Beschluß vom 01.07.1983 (BReg 1 Z 37/83)

BayObLG - Beschluß vom 01.07.1983 (BReg 1 Z 37/83)

FamRZ 1984, 2O7 [...]
BayObLG - 17.05.1983 (BReg 1 Z 134/82)

BayObLG - 17.05.1983 (BReg 1 Z 134/82)

DAVorm 1984, 517 FamRZ 1983, 942 [...]
BayObLG - 29.04.1983 (BReg 1 Z 123/82)

BayObLG - 29.04.1983 (BReg 1 Z 123/82)

ZblJR 1983, 503 [...]
BayObLG - 18.03.1983 (BReg 1 Z 83/82)

BayObLG - 18.03.1983 (BReg 1 Z 83/82)

FamRZ 1983, 949 Rpfleger 1983, 275 [...]
BayObLG - 10.02.1983 (BReg 1 Z 122/81)

BayObLG - 10.02.1983 (BReg 1 Z 122/81)

ZblJR 1983, 302 [...]