BayObLG vom 18.09.1985
BReg 1 Z 74/84
Normen:
FGG § 50a;
Fundstellen:
FamRZ 1985, 100

BayObLG - 18.09.1985 (BReg 1 Z 74/84) - DRsp Nr. 1996/16351