§ 14 a (weggefallen) GenG
Stand: 03.06.2021
zuletzt geändert durch:
Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, BGBl. I S. 1534
Abschnitt 1 Errichtung der Genossenschaft

§ 14 a (weggefallen) GenG Genossenschaftsgesetz

§ 14 a (weggefallen)

GenG ( Genossenschaftsgesetz )