OLG Hamburg vom 13.08.1985
12 UF 8/85
Normen:
BGB § 1671 ;
Fundstellen:
FamRZ 1985, 1284

OLG Hamburg - 13.08.1985 (12 UF 8/85) - DRsp Nr. 1994/10103