Details ausblenden
OLG Düsseldorf - 09.11.1990 (3 UF 98/90)

OLG Düsseldorf - 09.11.1990 (3 UF 98/90)

B. Ebenso: OLG Hamburg, FamRZ 1988, 964. FamRZ 1991, 351 LSK-FamR/Hülsmann, § 1389 BGB LS 5 LSK-FamR/Hülsmann, § 1389 BGB LS 6 NJW 1991, 2028 [...]
OLG Düsseldorf - Beschluß vom 02.11.1990 (3 Wx 391/90)

OLG Düsseldorf - Beschluß vom 02.11.1990 (3 Wx 391/90)

MDR 1991, 252 NJW-RR 1991, 332 OLGZ 1991, 134 [...]