Details ausblenden
LG Saarbrücken - Beschluß vom 02.10.1997 (5 T 672/97)

LG Saarbrücken - Beschluß vom 02.10.1997 (5 T 672/97)

DAVorm 1998, 250 [...]
LG Saarbrücken - Beschluß vom 29.09.1997 (5 T 666/97)

LG Saarbrücken - Beschluß vom 29.09.1997 (5 T 666/97)

ebenso LG Duisburg, 19.1.1996, Az. 2 T 226/95, Rpfleger 1996, 288; a.A. LG Hamburg, 23.10.1995, Az. 314 T 174/95, BtPrax 1996, 76 FamRZ 1998, 1533 [...]
LG Saarbrücken - Beschluß vom 03.03.1997 (5 T 143/97)

LG Saarbrücken - Beschluß vom 03.03.1997 (5 T 143/97)

NJW-RR 1998, 583 StAZ 1997, 306 [...]
LG Saarbrücken - Beschluß vom 16.01.1997 (5 T 593/96)

LG Saarbrücken - Beschluß vom 16.01.1997 (5 T 593/96)

BtPrax 1997, 124 [...]
LG Saarbrücken - Beschluß vom 13.01.1997 (5 T 18/97)

LG Saarbrücken - Beschluß vom 13.01.1997 (5 T 18/97)

Ebenso LG Kleve, Beschluß vom 20.6.1995, Az. 4 T 172/95, BtPrax 1995, 185; vgl. auch BayObLG, Beschluß vom 23.11.1995, Az. 3Z BR 296/95, FamRZ 1996, 372 und LG Frankenthal, Beschluß vom 20.1.1995, Az. 1 T 490/94, [...]